با یک مدیر
هوشمندانه انتخاب کنید

هنگامی که رویای خود را می نویسیم به هدف تبدیل می شود، هنگامی که هدف خود را به گام های کوچک تبدیل می کنیم به برنامه تبدیل می شود و هنگامی که متعهد به اجرای برنامه می شویم رویای ما به واقعیت تبدیل خواهد شد.

0.00 (0.00)

مدیریت

1 دوره 14 دانشجو
0.00 (0.00)